Mobirise

OC dozoru będącego członkami ZZMWK w Polsce


OC dozoru będącego członkami Związku Zawodowego Maszynistów Wyciągowych Kopalń w Polsce


Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna osób zaliczonych do kategorii kierownictwa i dozoru ruchu, z wyłączeniem stanowisk nie związanych bezpośrednio z dozorowaniem ruchu zakładu górniczego (stanowiska administracyjne, ekonomiczno-księgowe, socjalne) za szkody na osobie lub w mieniu wyrządzone pracownikom zakładu górniczego oraz osobom trzecim przebywającym na terenie zakładu, wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania czynności zawodowych (zakres podstawowy).

 1. Wariant 1 -
  Sumy gwarancyjne dla zakresu podstawowego:        
       100 000,00 zł – przy szkodzie zbiorowej
         40 000,00 zł – przy pojedynczej szkodzie na osobie
         20 000,00 zł – przy szkodach w mieniu

  Sumy gwarancyjne dla zakresu rozszerzonego na okres ubezpieczenia:
         10 000,00 zł – koszty obrony przez adwokata
           5 000,00 zł – straty finansowe wskutek zawieszenia w czynnościach
            1 000,00 zł – mandaty, grzywny PIP, kary regulaminowe

  Składka miesięczna – 15,00 zł za zakres podstawowy + zakres rozszerzony
 2. Wariant 2 -
  Sumy gwarancyjne dla zakresu podstawowego:
       100 000,00 zł – przy szkodzie zbiorowej 
        40 000,00 zł – przy pojedynczej szkodzie na osobie
        20 000,00 zł – przy szkodach w mieniu

  Sumy gwarancyjne dla zakresu rozszerzonego na okres ubezpieczenia:
        10 000,00 zł – koszty obrony przez adwokata
          5 000,00 zł – straty finansowe wskutek zawieszenia w czynnościach
          5 000,00 zł – mandaty, grzywny PIP, kary regulaminowe

  Składka miesięczna – 21,00 zł za zakres podstawowy + zakres rozszerzony
 3. Wariant 3 -
  Sumy gwarancyjne dla zakresu podstawowego:
       100 000,00 zł – przy szkodzie zbiorowej
        40 000,00 zł – przy pojedynczej szkodzie na osobie
        20 000,00 zł – przy szkodach w mieniu

  Sumy gwarancyjne dla zakresu rozszerzonego na okres ubezpieczenia:
        10 000,00 zł – koszty obrony przez adwokata
        20 000,00 zł – straty finansowe wskutek zawieszenia w czynnościach
          5 000,00 zł – mandaty, grzywny PIP, kary regulaminowe
          3 000,00 zł – limit miesięczny dla strat poniesionych przez rodzinę Ubezpieczonego
                                    w związku z aresztowaniem go w okresie toczenia się postępowania
                                    wyjaśniającego, przekraczającego okres wypowiedzenia umowy o                                             pracę (nie dłużej niż 12 miesięcy od momentu aresztowania),
        10 000,00 zł – koszty adwokata wskazanego przez Ubezpieczonego, reprezentującego
                                   interesy Ubezpieczonego przed sądami powszechnymi w związku ze                                        sprawą, związaną z wykonywaniem czynności zawodowych, w której                                        ubezpieczony został aresztowany.

  Składka miesięczna – 56,00 zł za zakres podstawowy + zakres rozszerzony

© Copyright 2021 Mobirise, ZZMWK w Polsce

AI Website Creator