Mobirise

Ubezpieczenia OC maszynistów wyciągowych oraz dozoru górniczego.

Przedstawiamy warunki ubezpieczenia OC maszynistów wyciągowych oraz dozoru górniczego będących członkami Związku Zawodowego Maszynistów Wyciągowych Kopalń w Polsce.

Ubezpieczający: GSU POMOC Górniczy Klub Ubezpieczonych SA

Ubezpieczeni: maszyniści wyciągowi oraz dozór górniczy będący członkami Związku Zawodowego Maszynistów Wyciągowych Kopalń w Polsce
Okres ubezpieczenia: 12 miesięcy
Warunki: Warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących czynności dozoru górniczego oraz maszynistów maszyn wyciągowych (OC/OW056/1809)

Postanowienia dodatkowe: §4. Ust. 1 Warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących czynności dozoru górniczego przyjmuje brzmienie: „W rozumieniu niniejszych warunków ubezpieczenia: 1) za czynność zawodową uważa się działanie lub zaniechanie związane z wykonywaniem czynności dozoru górniczego lub / i czynności maszynisty maszyn wyciągowych” §5 Warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących czynności dozoru górniczego przyjmuje brzmienie: „Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna osób zaliczonych do kategorii kierownictwa i dozoru ruchu z wyłączeniem stanowisk nie związanych bezpośrednio z dozorowaniem ruchu zakładu górniczego (stanowiska administracyjne, ekonomiczno-księgowe, socjalne) lub /i odpowiedzialność cywilna osób wykonujących funkcję maszynisty maszyn wyciągowych za szkody na osobie lub w mieniu wyrządzone pracownikom zakładu górniczego oraz osobom trzecim przebywającym na terenie zakładu, wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania czynności zawodowych (zakres podstawowy)”

© Copyright 2021 Mobirise, ZZMWK w Polsce

AI Website Generator