bootstrap website templates
Mobirise

Kalendarz Wyborczy na VII Kademncję


Zarząd Krajowy Związku zawodowego Maszynistów Wyciągowych 
Kopalń w Polsce na posiedzeniu w dniu 27 marca 2019 r.,
Przyjął Uchwałę o kalendarzy wyborczym na VII Kadencję.

Zarząd Krajowy Związku Zawodowego Maszynistów Wyciągowych Kopalń w Polsce, działając na podstawie art. 14, art. 24 ust. 2, art. 29 ust.2 pkt 23) oraz art. 30 ust.4 Statutu Związku Zawodowego Maszynistów Wyciągowych Kopalń w Polsce z dnia 16 listopada 2018r. oraz art. 7 pkt 2 i 3 Ordynacji Wyborczej Związku Zawodowego Maszynistów Wyciągowych Kopalń w Polsce z dnia 12 września 2018r. uchwala, co następuje : 
ustalić termin wyborów Władz Związku na VII Kadencję :

a) w Podstawowych Organizacjach Związku do dnia 8 czerwca 2020r.;

b) w Zakładowych Organizacjach Koordynacyjnych Związku do dnia 6 sierpnia 2020r.;

c) do Zarządu Krajowego Związku na dzień 16 października 2020r.

 Uchwałę – w części nie dotyczącej wyborów do Zarządu Krajowego -powierzyć do wykonania Zarządom Podstawowych Organizacji Związku oraz Zarządom Zakładowych Organizacji Koordynacyjnych Związku, stosownie do postanowień Ordynacji Wyborczej Związku Zawodowego Maszynistów Wyciągowych Kopalń w Polsce z dnia 12 września 2018r.