Mobirise

Kalendarz Wyborczy na VII Kadencję


U C H W A Ł A NR 96
    
               Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Maszynistów Wyciągowych 
 Kopalń w Polsce
                                                                  z dnia 10 września 2020


Dotyczy: zmiany terminu wyborów

Zarząd Krajowy Związku Zawodowego Maszynistów Wyciągowych Kopalń w Polsce, działając na podstawie art. 14, art. 24 ust. 2, art. 29 ust.2 pkt 23) oraz art. 30 ust.4 Statutu Związku Zawodowego Maszynistów Wyciągowych Kopalń w Polsce z dnia 16 listopada 2018r. oraz art. 7 pkt 2 i 3 Ordynacji Wyborczej Związku Zawodowego Maszynistów Wyciągowych Kopalń w Polsce z dnia 12 września 2018r. uchwala, co następuje :
 
ustalić termin wyborów Władz Związku na VII Kadencję :

a) w Podstawowych Organizacjach Związku do dnia 15 lutego 2021 r.;

b) w Zakładowych Organizacjach Koordynacyjnych Związku do dnia 22 lutego 2021 r.;

c) do Zarządu Krajowego Związku do 30 marca 2021 r.
Uchwałę – w części nie dotyczącej wyborów do Zarządu Krajowego -powierzyć do wykonania Zarządom Podstawowych Organizacji Związku oraz Zarządom Zakładowych Organizacji Koordynacyjnych Związku, stosownie do postanowień Ordynacji Wyborczej Związku Zawodowego Maszynistów Wyciągowych Kopalń w Polsce z dnia 12 września 2018r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia jednocześnie traci moc Uchwała 90/VI/2020

© Copyright 2021 Mobirise, ZZMWK w Polsce

Drag & Drop Website Builder