logo96png

logo_VOTUM_SA_RGB

protecta broker logo

Unikalny produkt

Z przyjemnością informujemy, że w wyniku negocjacji, prowadzonych przez firmę Protecta Broker Sp. z o. o. z towarzystwami ubezpieczeniowymi, powstał program ubezpieczeń dedykowany dla pracowników zatrudnionych w przemyśle węglowym i wykonujących zawód górniczy.

Prace nad programem zostały zainicjowane przez przedstawicieli Związków Zawodowych, wskazujących na potrzebę przygotowania ubezpieczenia uwzględniającego oczekiwania środowiska górniczego.

W wyniku tych prac powstał unikalny, indywidualny produkt ubezpieczeniowy OC skierowany do górnika.

Poniżej przedstawiamy szczegóły programu:

Ochrona finansowa za błędy w pracy

– posiadasz ochronę finansową za popełnione błędy w pracy, również wynikające z rażącego niedbalstwa;

– posiadasz ochronę z tytułu nakładania na Ciebie różnych kar związanych z Twoim zawodem;

– jesteś ubezpieczony za szkody na osobie lub/i w mieniu wyrządzone osobie trzeciej, w tym pracodawcy na terenie zakładu pracy wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania czynności w pracy;

– posiadasz ochronę z tytułu zawieszenia w czynnościach pracowniczych.

Ochrona oraz kompleksowa pomoc prawna

– posiadasz ochronę oraz kompleksową pomoc prawną w zakresie obrony swoich praw w postępowaniach przed sądami, w charakterze pozwanego, podejrzanego, oskarżonego;

– Ty decydujesz jakiego prawnika wynajmiesz, a zapłaci za niego Towarzystwo Ubezpieczeniowe;

– ubezpieczenie obejmuje koszty usług osób uprawnionych do świadczenia pomocy prawnej, w tym opłaty biegłych, rzeczoznawców, opłaty sądowe, administracyjne i inne;

Okres ubezpieczenia wynosi 12 miesięcy, składka  płatna jest w 12 równych ratach.

Składka miesięczna to tylko 30 zł!

Miałeś wypadek? Ta informacja jest dla Ciebie!

Dodatkowo, to w ramach współpracy między Protecta Broker Sp. z o. o. i kancelarią odszkodowawczą VOTUM S.A., otrzymasz również bezpłatną analizę szkody w zakresie wszystkich doznanych przez Ciebie wypadków i strat.

Dowiedz się więcej:

Warunki ubezpieczenia są dostępne w siedzibie Twojego Związku.

Szczegółowych informacji udziela również:

Andrzej Szmuc

tel.606 236 583

Mail:  andrzej.szmuc@votum-sa.pl

www.protecta-broker.pl

www.votum-sa.pl

Informacje dodatkowe

VOTUM S.A.

Uwagi dodatkowe 

Warunki ubezpieczenia są dostępne w siedzibie Twojego Związku.


wypadek